Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là oxit axit? A: CaO, FeO, CO2 . B: SO3 , N2 O5 , P2 O5 . C: CuO, SO3 , P2 O5 . D: CO, Al2 O3 , MgO.

By Valerie

Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là oxit axit?
A:
CaO, FeO, CO2 .
B:
SO3 , N2 O5 , P2 O5 .
C:
CuO, SO3 , P2 O5 .
D:
CO, Al2 O3 , MgO.
Viết một bình luận