đề :ask and answer questions,using the given words 1. you/usually/do/in the evening (do my homework) ===-.?-…

By Bella

đề :ask and answer questions,using the given words
1. you/usually/do/in the evening (do my homework)
…………………………………..?………………………………….
2. you/do/at the moment (read a book)
…………………………………..?………………………………….
3. mai/live(on tran hung dao street)
…………………………………..?………………………………….
4. sandra/talk to on the phone (her mother)
…………………………………..?………………………………….
5. you/like(maths and physics)
…………………………………..?………………………………….
6. the children/ play football/ now(in the park)
…………………………………..?………………………………….
7. vy/often/do her homework (at 8p.m)
…………………………………..?………………………………….

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận