Để đối phó với giặc, nhà Lý và nhà Trần đã sử dụng cách đánh nào?

Photo of author

By Adeline

Để đối phó với giặc, nhà Lý và nhà Trần đã sử dụng cách đánh nào?
Leave a Comment