Để khử hoàn toàn oxit kim loại R ta cần 10,08 lít khí H2 ở đktc và thu được 16,8 g kim loại. Tìm công thức oxit đó

Photo of author

By Madeline

Để khử hoàn toàn oxit kim loại R ta cần 10,08 lít khí H2 ở đktc và thu được 16,8 g kim loại. Tìm công thức oxit đó
Leave a Comment