để oxh hoàn toàn 8,1g KL hóa trị n cần 25,2 lít không khí đktc. tên KL đó là

Photo of author

By Arya

để oxh hoàn toàn 8,1g KL hóa trị n cần 25,2 lít không khí đktc. tên KL đó là
Leave a Comment