Để thu được dung dịch CuSO4 16% cần lấy m1g tinh thể CuSO4.5H2O cho vào m2g dung dịch CuSO4 8%. xác định tỉ leejj m1/m2

By Reagan

Để thu được dung dịch CuSO4 16% cần lấy m1g tinh thể CuSO4.5H2O cho vào m2g dung dịch CuSO4 8%. xác định tỉ leejj m1/m2
Viết một bình luận