Đi 94,5km đường thì ô tô của chú Bình tiêu thụ hết 8,805 lít xăng. Hỏi đi 126,5km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Photo of author

By Parker

Đi 94,5km đường thì ô tô của chú Bình tiêu thụ hết 8,805 lít xăng. Hỏi đi 126,5km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?
Leave a Comment