Điểm kiểm tra Hk2 của lớp 7A được ghi như sau 7 8 10 9 3 4 6 8 7 5 5 6 7. 2. 3. 1. 8 9 10 6 8. 7. 5. 8. 8. 5. 8. 7. 10. 8 8. 8. 8.

Photo of author

By Hailey

Điểm kiểm tra Hk2 của lớp 7A được ghi như sau
7 8 10 9 3 4 6 8 7 5
5 6 7. 2. 3. 1. 8 9 10 6
8. 7. 5. 8. 8. 5. 8. 7. 10. 8
8. 8. 8. 7. 5. 8. 5. 3. 8. 5
Dấu hiệu là gì? Số các giá trị là bao nhiêu và bao nhiêu giá trị khác nhau, hãy liệt kê
a) Lập bảng tần số
b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nêu 1 số nhận xét
Giúp mình câu a) b) với ạ

0 bình luận về “Điểm kiểm tra Hk2 của lớp 7A được ghi như sau 7 8 10 9 3 4 6 8 7 5 5 6 7. 2. 3. 1. 8 9 10 6 8. 7. 5. 8. 8. 5. 8. 7. 10. 8 8. 8. 8.”

 1. DẤU HIỆU: điểm kiểm tra học kì của lớp 7a 

  SỐ CÁC GIÁ TRỊ LÀ: 40

  GIÁ TRỊ KHÁC NHAU LÀ: 9 ĐÓ LÀ: 2; 3;4;5;6;7;8;9;10

  phần vẽ mình ko vẽ dc

  đây là bài của mk

 2. DẤU HIỆU: điểm kiểm tra học kì của lớp 7a 

  SỐ CÁC GIÁ TRỊ LÀ: 40

  GIÁ TRỊ KHÁC NHAU LÀ: 9 ĐÓ LÀ: 2; 3;4;5;6;7;8;9;10

  phần vẽ mình ko vẽ dc

Viết một bình luận