cho a/b = c/d . CM : a) a/a-b = c/c-d b/) a/b =a+c/b+d c)a/3a+b = c/3c+d

By Samantha

cho a/b = c/d . CM :
a) a/a-b = c/c-d
b/) a/b =a+c/b+d
c)a/3a+b = c/3c+d

0 bình luận về “cho a/b = c/d . CM : a) a/a-b = c/c-d b/) a/b =a+c/b+d c)a/3a+b = c/3c+d”

 1. Giải thích các bước giải:

  a.Ta có:
  $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$

  $\to \dfrac{b}a=\dfrac{d}c$

  $\to 1-\dfrac{b}a=1-\dfrac{d}c$
  $\to\dfrac{a-b}{a}=\dfrac{c-d}{c}$

  $\to\dfrac{a}{a-b}=\dfrac{c}{c-d}$

  b.Ta có:

  $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{a+c}{b+d}$

  $\to \dfrac{a}{b}=\dfrac{a+c}{b+d}$

   c.Ta có:

  $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k$

  $\to a=bk, c=dk$

  $\to\begin{cases} \dfrac{a}{3a+b}=\dfrac{bk}{3bk+b}=\dfrac{k}{3k+1}\\ \dfrac{c}{3c+d}=\dfrac{dk}{3dk+d}=\dfrac{k}{3k+1}\end{cases}$

  $\to \dfrac{a}{3a+b}=\dfrac{c}{3c+d}$

       

  Trả lời

Viết một bình luận