Điện phân nóng chảy hết 5,96 gam muối clorua của kim loại kiềm R thu được 0,896 lít khí (đktc). R là

Photo of author

By Ruby

Điện phân nóng chảy hết 5,96 gam muối clorua của kim loại kiềm R thu được 0,896 lít khí (đktc). R là
Leave a Comment