Đố: Đố e tìm đc 1 số mà 1 nủa số đó thì = 1/3 ?

By Abigail

Đố: Đố e tìm đc 1 số mà 1 nủa số đó thì = 1/3 ?
Viết một bình luận