Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ” Ta thường tới bữa quên ăn ,nửa đêm vỗ gối , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột

By Eden

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
” Ta thường tới bữa quên ăn ,nửa đêm vỗ gối , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da , nuốt gần uống máu quân thù . Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ , nghìn xác này gói trong đã ngựa , ta cũng vui lòng . ”
Câu 1 : Đoạn văn trên trích từ văn bản nào ? Tác giả là ai ? Văn bản có đoạn văn nêu được sáng tác trong hoàn cảnh nào ?
Câu 2 : Nội dung chính của đoạn trích trên ?
Câu 3 : 2 câu văn trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì ? Thực hiện hành động nói nào ?
Câu 4 : Từ nội dung đoạn văn trên em rút ra được bài học gì cho mình trong cuộc sống ( viết thành một đoạn văn khoảng 4-6 câu )
Viết một bình luận