Đọc tên các oxit sau: ai nhanh nhất mình cho 5 sao CO2 SO2 SO3 P2O5 SiO2:CO:N2O5K2O Na2O,BaO,CaO,MgO,Al2O3,ZnO,FeO Fe2O3,Fe3O4,PbO,CuO,Cu2O,HgO

By Reese

Đọc tên các oxit sau: ai nhanh nhất mình cho 5 sao
CO2 SO2 SO3 P2O5 SiO2:CO:N2O5K2O
Na2O,BaO,CaO,MgO,Al2O3,ZnO,FeO
Fe2O3,Fe3O4,PbO,CuO,Cu2O,HgO

0 bình luận về “Đọc tên các oxit sau: ai nhanh nhất mình cho 5 sao CO2 SO2 SO3 P2O5 SiO2:CO:N2O5K2O Na2O,BaO,CaO,MgO,Al2O3,ZnO,FeO Fe2O3,Fe3O4,PbO,CuO,Cu2O,HgO”

 1. Đáp án:

   cacbonđioxit

  lưu huỳnh điõit

  lưu huỳnh tri oxit

  điphotphobentaoxit

  đinitơbentaoxit

  natrioxit

  barioxit

  canxioxit

  magie oxit

  nhôm (II) oxit

  kẽm ôxit

  sắt (II) oxit

  sắt(III)oxit

  chì(II)oxit

  đồng (II)oxit

  đồng(I) oxit

  thủy ngân (II) oxit

  đánh giá mik 5sao nha 🙂

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Cacbon đioxit , Lưu huỳnh đioxit , Lưu huỳnh tri oxit , Đi photpho penta oxit , Silic đioxit , Cacbon oxit , Đi nitơ penta oxit , Kali oxit , Natri oxit , Bari oxit , Canxi oxit , Magie oxit , Nhôm oxit , Kẽm oxit , Sắt(II) oxit , Sắt(III) oxit , Sắt từ oxit , Chì(II) oxit , Đồng(II) oxit , Đồng(I) oxit , Thủy ngân(II) oxit 

   

  Trả lời

Viết một bình luận