Đổi: 1999 =- thiên niên kỉ 2019 =- thế kỉ 2022 =- thập kỉ 2024 =- thiên niên kỉ 2026 =- thế kỉ

Photo of author

By Rose

Đổi:
1999 =…. thiên niên kỉ
2019 =…. thế kỉ
2022 =…. thập kỉ
2024 =…. thiên niên kỉ
2026 =…. thế kỉ

0 bình luận về “Đổi: 1999 =- thiên niên kỉ 2019 =- thế kỉ 2022 =- thập kỉ 2024 =- thiên niên kỉ 2026 =- thế kỉ”

 1. 1999 = 1 thiên niên kỉ

  2019 = 20 thế kỉ

  2022 = 202 thập kỉ

  2024 = 2 thiên niên kỉ

  2026 = 20 thế kỉ

 2. 1999 = 1,999 thiên niên kỉ

  2019 = 20,19 thế kỉ

  2022 = 202,2 thập kỉ

  2024 = 2,024 thiên niên kỉ

  2026 =20,26 thế kỉ

Viết một bình luận