đốt 1,6 g Kim Loại R hóa trị III lấy roàn bộ sản phẩm đem tác dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch HCl 1M . xác định kim loại M đem dung

Photo of author

By Melanie

đốt 1,6 g Kim Loại R hóa trị III lấy roàn bộ sản phẩm đem tác dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch HCl 1M . xác định kim loại M đem dung
Leave a Comment