Đốt cháy 0,9 g chất A thu được 1,32g CO2 và 0,54 g nước.Xác định CTPT của A.Biết MA=180

By Quinn

Đốt cháy 0,9 g chất A thu được 1,32g CO2 và 0,54 g nước.Xác định CTPT của A.Biết MA=180

0 bình luận về “Đốt cháy 0,9 g chất A thu được 1,32g CO2 và 0,54 g nước.Xác định CTPT của A.Biết MA=180”

 1. $n_{CO_2}=1,32/44=0,03mol⇒n_C=0,03mol⇒m_C=0,36g$

  $n_{H_2O}=0,54/18=0,03mol⇒n_H=0,06mol⇒m_H=0,06g$

  $\text{Ta có :}$

  $m_C+m_H=0,36+0,06=0,42g$

  $\text{⇒A gồm C , H và O}$

  $⇒m_O=0,9-0,42=0,48g⇒n_O=0,48/16=0,03mol$

  $\text{Gọi CTHH của A là}$ $C_xH_yO_z$

  $\text{Ta có :}$

  $x:y:z=0,03:0,06:0,03=1:2:1$

  $\text{Gọi CTĐGN của A là}$ $(CH_2O)_n$

  $⇒30n=180$

  $⇒n=6$

  $\text{Vậy CTHH của A là}$ $C_6H_{12}O_6$

  Trả lời
 2. nCO2 = 0,03mol; Áp dụng ĐLBTNT ta có:
  => nC=0,03 => mC= 0,03*12= 0,36gam 
  nH2O = 0,03mol; Áp dụng ĐLBTNT ta có:
  => nH= 0,06 => mH = 0,06gam 
  => mC + mH= 0,36 + 0,06 = 0,42 gam <0.9gam
  => CTPT của A có Oxi
  => mO= 0,9 – 0,42 = 0,48gam
  => nO=0,03mol 
  đặt CT đơn giản là CxHyOz
  => x:y:z = 0,03 : 0,06 : 0,03 = 1:2:1 
  => (CH2O)n = 180 <=>30n=180 => n = 6 
  => CTPT của A là C6H12O6

  Trả lời

Viết một bình luận