Đốt cháy 2,6 gam một chất hữu cơ X, người ta thu được 8,8 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Tỷ khối hơi chất X đố với H2 là 13. Tìm công thức phân tử chất X .Vi

By Savannah

Đốt cháy 2,6 gam một chất hữu cơ X, người ta thu được 8,8 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Tỷ khối hơi chất X đố với H2 là 13. Tìm công thức phân tử chất X .Viết CTCT của X, nêu tính chất hóa học của X

0 bình luận về “Đốt cháy 2,6 gam một chất hữu cơ X, người ta thu được 8,8 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Tỷ khối hơi chất X đố với H2 là 13. Tìm công thức phân tử chất X .Vi”

 1. Đáp án:

   C2H2

  Giải thích các bước giải:

   MX=13MH2=13.2=26

  X + O2—->CO2 + H2O

  Ta có: nX=2,6/26=0,1 mol

  nCO2=8,8/44=0,2 mol; nH2O=1,8/18=0,1 mol

  -> C X=nCO2/nX=2 ; H X=2nH2O/nX=2

  -> X có dạng C2H2Oz -> 12.2+2+16z=26 ->z=0 -> X là C2H2

  CTCT: CH≡CH

  Tính chất hóa học điển hình là phản ứng cộng với H2, Br2…

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nCO2=8,8/44=0,2 mol=>nC=0,2 mol

  nH2O=1,8/18=0,1 mol=>nH=0,2 mol

  mC+mH=0,2×12+0,2×1=2,6 g=> trong X chỉ có C và H

  nC : nH=0,2 : 0,2=1:1

  MX=13×2=26

  ta có 13n=26=>n=2

  =>CTPT là C2H2

  CH(nối ba) CH

  TCHH có tính chất hóa học của ankin

  Trả lời

Viết một bình luận