Đốt cháy 7g hỗn hợp gồm metan, etylen và propin thu được 9g H2O . Dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong thu được bao nhiêu gam kết tủa?

By Iris

Đốt cháy 7g hỗn hợp gồm metan, etylen và propin thu được 9g H2O . Dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong thu được bao nhiêu gam kết tủa?
Viết một bình luận