Đốt cháy hoàn toàn 16,25 gam kim loại Kẽm trong bình chứa khí Oxi. a) Viết phương trình phản ứng. b) Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng. c) Tí

By Lydia

Đốt cháy hoàn toàn 16,25 gam kim loại Kẽm trong bình chứa khí Oxi.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng.
c) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành.
d) Giả sử khí Oxi cần cho phản ứng trên được điều c gam Kali clorat (KClO3). Hãy xác định trị c. Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 16,25 gam kim loại Kẽm trong bình chứa khí Oxi. a) Viết phương trình phản ứng. b) Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng. c) Tí”

 1. 2Zn + O2 ==nhiệt độ==> 2ZnO

  nZn=16,25/65= 0,25 (mol)

  ==> nO2=1/2nZn= (1/2).0,25= 0,125 (mol)

  ==> VO2= 0,125.22,4= 2,8 (l)

  nZnO=nZn=0,25 (mol)

  ==> mZnO=0,25.81= 20,25 (g)

  2KClO3 ==nhiệt độ==> 2KCl + 3O2

  nKClO3=2/3nO2= (2/3).0,125= 1/12 (mol)

  ==> mKClO3= (1/12).122,5= 10,2 (g)

   

  Trả lời
 2. $n_{Zn}=16,25/65=0,25mol$

  $a/2Zn+O_2→2ZnO$

  b/Theo pt :

  $n_{O_2}=1/2.n_{Zn}=1/2.0,25=0,125mol$

  $⇒V_{O_2}=0,125.22,4=2,8l$

  c/Theo pt :

  $n_{ZnO}=n_{Zn}=0,25mol$

  $⇒m_{ZnO}=0,25.81=20,25g$

  $d/2KClO_3 \overset{t^o}\to 2KCl + 3O2$

  Theo pt :

  $n_{KClO_3}=2/3.n_{O_2}= 2/3.0,125= 1/12 mol$

  $⇒ m_{KClO_3}=1/12.122,5= 10,2g$

  Trả lời

Viết một bình luận