Đốt cháy hoàn toàn 2.2g Hidrocacbo A được 3.6g nước và 3.36l khí CO2 ở dktc. Xác định công thức phân tử của A

Photo of author

By Cora

Đốt cháy hoàn toàn 2.2g Hidrocacbo A được 3.6g nước và 3.36l khí CO2 ở dktc. Xác định công thức phân tử của A
Leave a Comment