Đốt cháy hoàn toàn 2,46gam chất hữu cơ A thu được 5,28 gam CO2 0,9 gam H2O và 224 ml N2 đktc a lập CTĐGN của A b Lập CTPT của A biết tỉ khối hơi của A

Photo of author

By Anna

Đốt cháy hoàn toàn 2,46gam chất hữu cơ A thu được 5,28 gam CO2 0,9 gam H2O và 224 ml N2 đktc
a lập CTĐGN của A
b Lập CTPT của A biết tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 61,5

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 2,46gam chất hữu cơ A thu được 5,28 gam CO2 0,9 gam H2O và 224 ml N2 đktc a lập CTĐGN của A b Lập CTPT của A biết tỉ khối hơi của A”

 1. Đáp án:

   a) $C_6H_5O_2N$

  b) $C_6H_5O_2N$

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{5,28}}{{44}} = 0,12\,mol\\
  {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{0,9}}{{18}} = 0,05\,mol\\
  {n_{{N_2}}} = \dfrac{{0,224}}{{22,4}} = 0,01\,mol\\
  {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,12\,mol\\
  {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,1\,mol\\
  {n_N} = 2{n_{{N_2}}} = 0,02\,mol\\
  {m_O} = 2,46 – 0,12 \times 12 – 0,1 \times 1 – 0,02 \times 14 = 0,64g\\
  {n_O} = \dfrac{{0,64}}{{16}} = 0,04\,mol\\
  {n_C}:{n_H}:{n_O}:{n_N} = 0,12:0,1:0,04:0,02 = 6:5:2:1\\
   \Rightarrow CTDGN:{C_6}{H_5}{O_2}N\\
  b)\\
  CTPT\,A:{({C_6}{H_5}{O_2}N)_n}\\
  {M_A} = 61,5 \times 2 = 123\,g/mol\\
   \Rightarrow 123n = 123 \Rightarrow n = 1\\
  CTPT\,A:{C_6}{H_5}{O_2}N
  \end{array}\)

 2. Đáp án:

  Đáp án:

  A: C6H5NO2

  Giải thích các bước giải:

  nCO2 = 5,28 : 44 = 0,12 mol → nC = nCO2 = 0,12 mol

  nN2 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol → nN = 2nN2 = 0,02 mol

  nH2O = 0,9 : 18 = 0,05 mol → nH = 2nH2O = 0,1 mol

  mA = mC + mH + mO 

  → mO = 2,46 – 0,12 . 12 + 0,02 . 14 + 0,1 . 1 = 0,64(g)

  → nO (A) = 0,64 : 16 = 0,04 mol

  Gọi CTPT của A là CxHyOzNt

  Ta có:

  x : y : z : t = nC : nH : nN : nO (A) 

                  = 0,12 : 0,1 : 0,02 : 0,04

                  = 6 : 5 : 1 : 2 

  CTĐGN của A: C6H5NO2

  → CTPT có dạng (C6H5NO2)n

  MA = 4,24 . 29 = 123

  → 123n = 123

  → n = 1

  A: C6H5NO2

  chúc bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận