Tìm phân số có giá trị bằng $\frac{34}{119}$ và bội chung nhỏ nhất của tử và mẫu bằng 126

Photo of author

By Claire

Tìm phân số có giá trị bằng $\frac{34}{119}$ và bội chung nhỏ nhất của tử và mẫu bằng 126

0 bình luận về “Tìm phân số có giá trị bằng $\frac{34}{119}$ và bội chung nhỏ nhất của tử và mẫu bằng 126”

 1. Tham khảo

   Gọi phân số đó là `\frac{a}{b}(a,b>0)`

  Theo bài ra ta có:`\frac{a}{b}=\frac{34}{119}=\frac{2}{7}`

  `⇒7a=2b⇒\frac{a}{2}=\frac{b}{7}=k(k>0)`

  `⇒a=2k,b=7k`

  `⇒BCNNN(a,b)=BCNNN(2k,7k)=14k=126`

  Nên `k=126:14=9`

  `⇒a=2.9=18`

  `⇒b=7.9=63`

  Vây `\frac{a}{b}=\frac{18}{63}`

  `\text{©CBT}`

Viết một bình luận