Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O. a/ Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b/ Tìm công thức phân

By Elliana

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O. a/ Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b/ Tìm công thức phân tử của A. Biết tỷ khối hơi của A so với khí hidro là 15. c/ Viết công thức cấu tạo của A, viết PTHH phản ứng đặc trưng của A.

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O. a/ Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b/ Tìm công thức phân”

 1. Đáp án:

   a)A chứa C và H

  b) C2H6

  c) CH3-CH3

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: MA=15MH2=15.2=30

  -> nA=3/30=0,1 mol

  A + O2 —-> CO2 + H2O

  Ta có: nCO2=8,8/44=0,2 mol ; nH2O=5,4/18=0,3 mol

  -> C A=nCO2/nX=2; H A=2nH2O/nA=0,3.2/0,1=6

  -> A có dạng C2H6Oz -> 12.2+6+16z=30 ->z=0

  -> A là C2H6

  CTCT CH3-CH3

  Tính chất hóa học đặc trứng là phản ứng thế

  CH3-CH3 + Cl2—as—> CH3-CH2Cl + HCl

  Trả lời

Viết một bình luận