Đốt cháy một hỗn hợp gồm H2 và cacbon oxit có khối lượng là 13,6g cần dùng hết 17,92 lít khí O2(đkc). Biết rằng sản phẩm gồm CO2và hơi nước a. Viết PT

Photo of author

By Anna

Đốt cháy một hỗn hợp gồm H2 và cacbon oxit có khối lượng là 13,6g cần dùng hết 17,92 lít khí O2(đkc). Biết rằng sản phẩm gồm CO2và hơi nước
a. Viết PTHH
b. Tính khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp đầu c. Tính thành phần% về thể tích của hỗn hợp đầu

0 bình luận về “Đốt cháy một hỗn hợp gồm H2 và cacbon oxit có khối lượng là 13,6g cần dùng hết 17,92 lít khí O2(đkc). Biết rằng sản phẩm gồm CO2và hơi nước a. Viết PT”

 1. a) 2H2 + O2 → 2H2O (Nhiệt độ 550 độ C, cháy trong không khí)

       x         x/2

    2CO + O2 → 2CO2  (nhiệt độ)
    y          y/2

  b) Gọi x là nH2, y là nCO

  Lập hệ PT: 2X+28Y=13,6

                    X/2+Y/2=17,92/ 22,4

  –>X=1,2  , Y=0,4 Mol

  mH2=n. M=1,2. 2=2,4g

  mCO=0,4. 28=11,2g

  c) V H2=n. 22,4=1,2. 22,4=26,88 L

     V CO=0,4. 22,4=8,96 L

  %V H2=$\frac{26,88.100}{26,88+8,96}$ =75%

  –>%V CO=100-75=25%

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   n$o_2$=17,92/22,4= 0,8(mol)

   A)2$CO$ +$O_2—>2CO_2$

         X<——  X/2 (mol)

    2 $H_2$+$O_2—> 2H_2O$

         Y<——–Y/2(mol)

  B) 

  Ta có hpt

                $\left \{ {{x/2+y/2=0,8} \atop {x+28y=13,6}} \right.$ 

  <=>      $\left \{ {{x= 1,15} \atop {y=0,44}} \right.$ 

  => mh2 = 2,4(g)

        mco= 11,2(g)

  V%h2 = 1,15×22,4×100/( 0,4×22,4+ 1,15×22,4)=75%

  V% co= 100% – 75% = 25%

Viết một bình luận