Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1:6000000 và 1:50000, cho biết 7 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Photo of author

By Eloise

Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây: 1:6000000 và 1:50000, cho biết 7 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?
Leave a Comment