Dùng chất nào có thể nhận biết đc các dd loãng ba(oh)2 nano3 h2so4 A. thuốc tím B. quì tím C . phenolphtalein D. quì tím phenolphtalein

By Josephine

Dùng chất nào có thể nhận biết đc các dd loãng ba(oh)2 nano3 h2so4
A. thuốc tím
B. quì tím
C . phenolphtalein
D. quì tím phenolphtalein

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận