Dùng chất nào có thể nhận biết đc các dd loãng ba(oh)2 nano3 h2so4 A. thuốc tím B. quì tím C . phenolphtalein D. quì tím phenolphtalein

Photo of author

By Josephine

Dùng chất nào có thể nhận biết đc các dd loãng ba(oh)2 nano3 h2so4
A. thuốc tím
B. quì tím
C . phenolphtalein
D. quì tím phenolphtalein
Leave a Comment