Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây? A: P2O5 B: CO2 C: MgO D: Al2 O3

Photo of author

By Jasmine

Dung dịch NaOH không tác dụng với chất nào sau đây?
A: P2O5
B: CO2
C: MgO
D: Al2 O3
Leave a Comment