Khi treo một vật m1=1kg vào con lắc lò xo thì lò xo dao động với chu kỳ T1=2s. Hỏi khi treo vật m2=4kg thì chu kỳ dao động của vật là bao nhiêu?

Photo of author

By Gabriella

Khi treo một vật m1=1kg vào con lắc lò xo thì lò xo dao động với chu kỳ T1=2s. Hỏi khi treo vật m2=4kg thì chu kỳ dao động của vật là bao nhiêu?

0 bình luận về “Khi treo một vật m1=1kg vào con lắc lò xo thì lò xo dao động với chu kỳ T1=2s. Hỏi khi treo vật m2=4kg thì chu kỳ dao động của vật là bao nhiêu?”

  1. Ta có chu kì dao động: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}} \)
    + Khi treo vật \({m_1} = 1kg\) chu kì \({T_1} = 2\pi \sqrt {\dfrac{{{m_1}}}{k}} \)
    + Khi treo vật \({m_2} = 4kg\) chu kì \({T_2} = 2\pi \sqrt {\dfrac{{{m_2}}}{k}} \)
    \(\begin{array}{l} \Rightarrow \dfrac{{{T_2}}}{{{T_1}}} = \sqrt {\dfrac{{{m_2}}}{{{m_1}}}} = \sqrt {\dfrac{4}{1}} = 2\\ \Rightarrow {T_2} = 2{T_1} = 2.2 = 4s\end{array}\)

Viết một bình luận