Đúng ghi Đ sai ghi S 40% số hs của lớp 5a là 14 hs .Vậy số hs của lớp 5a là 35 hs. Bài giải:Biết 6,5l dâu cân năng 4,94kg.Hỏi có bao nh

Photo of author

By Anna

Đúng ghi Đ sai ghi S
40% số hs của lớp 5a là 14 hs .Vậy số hs của lớp 5a là 35 hs.
Bài giải:Biết 6,5l dâu cân năng 4,94kg.Hỏi có bao nhiêu lít dâu nếu chúng cân năng 3,8kg

0 bình luận về “Đúng ghi Đ sai ghi S 40% số hs của lớp 5a là 14 hs .Vậy số hs của lớp 5a là 35 hs. Bài giải:Biết 6,5l dâu cân năng 4,94kg.Hỏi có bao nh”

 1. Đáp án: $\begin{array}{l} Đ\\ 5l \end{array}$

  Giải thích:

  $\dfrac{14}{40}×100=35$

  $\text{Vậy Đ}$

  $–$

  Tóm tắt:

  $6,5l=4,94kg$

  $?l=3,8kg$

  $–$

  $\text{Số l dầu 3,8kg là:}$

  $\dfrac{6,5×3,8}{4,94}=5l$

   

Viết một bình luận