Exercise 2: Combine these sentences using: because then rewrite with because of 1. Lion dancing is very popular in Viet Nam. My friend Anny does not e

Photo of author

By Hadley

Exercise 2: Combine these sentences using: because then rewrite with because of
1. Lion dancing is very popular in Viet Nam. My friend Anny does not enjoy it.
______________________________________________________________
2. Bob always walks to work. He is living in the city.
______________________________________________________________
3. My house is near the beach. I rarely go swimming.
______________________________________________________________
4. My brother is working in Ha Noi. He comes home on every public holiday.
______________________________________________________________
5. Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year.
______________________________________________________________
6 Most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.
______________________________________________________________
7. Nick used to smoke. He seems to be in good health.
______________________________________________________________
8. I couldn’t sleep. I was tired.
______________________________________________________________
9. Henry’s friend is a millionaire. He hates spending money.
______________________________________________________________
10. We couldn’t get tickets. We queued for an hour.
______________________________________________________________

0 bình luận về “Exercise 2: Combine these sentences using: because then rewrite with because of 1. Lion dancing is very popular in Viet Nam. My friend Anny does not e”

 1. 1. Although lion dancing is very popular in Viet Nam, my friend Anny doesn’t enjoy it.

  2. Bob always walks to work though he is living in the city.

  3. Even though my house is near the beach, I rarely go swimming.

  4. Although my brother is working in Hanoi, he comes home on every public holiday.

  5. Though Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year.

  6. Even though most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.

  7. Although Nick used to smoke, he seems to be in good health.

  8. I couldn’t sleep though I was tired.

  9. Although Henry’s friend is a millionaire, he hates spending money.

  10. We couldn’t get tickets though we queued for an hour.

  Chúc bạn học tốt!

 2. 1. Lion dancing is very popular in Viet Nam. My friend Anny does not enjoy it.

  =>  Although lion dancing is very popular in Viet Nam, my friend Anny doesn’t enjoy it.

  2. Bob always walks to work. He is living in the city.

  =>  Bob always walks to work though he is living in the city.

  3. My house is near the beach. I rarely go swimming.

  =>  Even though my house is near the beach, I rarely go swimming.

  4. My brother is working in Ha Noi. He comes home on every public holiday.

  => Although my brother is working in Hanoi, he comes home on every public holiday.

  5. Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year. 

  => Though Paul is an Australian, he enjoys Vietnamese New year.

  6 Most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.

  => Even though most children go to see the firework show, Linh and Mai stay home watching TV.

  7. Nick used to smoke. He seems to be in good health.

  => Although Nick used to smoke, he seems to be in good health.

  8. I couldn’t sleep. I was tired.

  =>  I couldn’t sleep though I was tired.

  9. Henry’s friend is a millionaire. He hates spending money. 

  => Although Henry’s friend is a millionaire, he hates spending money.

  10. We couldn’t get tickets. We queued for an hour. 

  => We couldn’t get tickets though we queued for an hour.

  -Cách làm:

  + Khi đảo Although/ Though/ Even though lên đứng đầu câu, ta phải sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề chính. Ngược lại nếu đứng ở giữa câu thì không cần dấu phẩy.

  + Mặc dù có nghĩa hoàn toàn giống nhau (mặc dù) và có thể thay thế cho nhau nhưng sắc thái biểu đạt và ngữ cảnh sử dụng của 3 từ này lại có phần khác nhau nên bạn phải cận thận khi dùng nhé!

Viết một bình luận