em cho 5sao nè , các anh chị giúp em vs ạ em cần gấp lắm tính tích các đơn thức sau r tìm bậc của đơn thức thu được a/-1/3 x ²y và 2xy ³c b/1/4 x ³y v

Photo of author

By Sadie

em cho 5sao nè , các anh chị giúp em vs ạ em cần gấp lắm
tính tích các đơn thức sau r tìm bậc của đơn thức thu được
a/-1/3 x ²y và 2xy ³c
b/1/4 x ³y và -2x ³y∧5
c/4xy ² và -3/4 (x ²y) ³
d/1/6x(2y ³) ²và -9x ∧5 y

0 bình luận về “em cho 5sao nè , các anh chị giúp em vs ạ em cần gấp lắm tính tích các đơn thức sau r tìm bậc của đơn thức thu được a/-1/3 x ²y và 2xy ³c b/1/4 x ³y v”

 1. Đáp án:

  `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  a/-1/3 x ²y.2xy ³c

  = (-1/3.2).(x^2.x).(y.y^3).c

  = -2/3x^3y^4c

  Bậc của đơn thức thu được ở câu a/ là: 8

  b/1/4 x ³y.-2x ³y∧5

  = [1/4.(-2)].(x^3.x^3).(y.y^5)

  = -2/4x^6y^6

  .Bậc của đơn thức thu được ở câu b/ là: 12

  c/4xy ². -3/4 (x ²y) ³

  = 4xy ². -3/4 (x ²)^3.y ³

  = 4xy ². -3/4 (x ^6.y ³

  = [4.-(3/4)].(x.x^6).(y^2.y^3)

  = -3x^7y^5

  Bậc của đơn thức thu được ở câu c/ là: 12

  d/1/6x(2y ³) ².-9x ∧5 y

  = 1/6×2^2(y ³) ².-9x ∧5 y

  = 1/6×2^2y ^6.-9x ∧5 y

  = [1/6.(-9)].(x.x^5).(y^6.y).2^2

  = -3/2x^6y^7.4

  Bậc của đơn thức thu được ở câu d/ là: 13

 2. Đáp án:

  $a) \frac{-2}{3}x^3y^4c$
  Bậc là: 7
  $b) \frac{-1}{2}x^6y^6$
  Bậc 12
  $c) -3x^7y^5$
  Bậc 12
  $d) -12x^6y^7$
  Bậc 13

  Giải thích các bước giải:

  $a) \frac{-1}{3}x^2y.2xy^3c\\
  =\frac{-1}{3}.2.x^{2+1}y^{1+3}c\\ =\frac{-1.2}{3}.x^3y^4c\\
  =\frac{-2}{3}x^3y^4c$
  Bậc là: 7
  $b) \frac{1}{4}x^3y.(-2x^3y^5)\\
  =\frac{1}{4}.(-2).x^{3+3}y^{1+5}\\ =\frac{1.(-2)}{4}.x^6y^6\\
  =\frac{-2}{4}x^6y^6\\
  =\frac{-1}{2}x^6y^6$
  Bậc 12
  $c) 4xy^2.\frac{-3}{4}(x^2y)^3\\
  =4.xy^2.\frac{-3}{4}x^6y^3\\ =(4.\frac{-3}{4}x^{1+6}y^{2+3}\\
  =\frac{4.(-3)}{4}x^7y^5\\
  =-3x^7y^5$
  Bậc 12
  $d) \frac{1}{6}x(2y^3)^2.(-9x^5y)\\
  =\frac{1}{6}x.2^3.y^6.(-9).x^5y\\ =\frac{1}{6}.2^3.(-9).x^{1+5}y^{6+1}\\
  =\frac{1.2^3.(-9)}{6}.x^6y^7\\ =\frac{1.2^3.(-3.3)}{3.2}.x^6y^7\\
  =-12x^6y^7$
  Bậc 13

Viết một bình luận