Em hãy cho biết thế nào là “Tôn sư trọng đạo?’’ Nhân dịp 20 tháng 11 em là gì để thể hiện mình là 1 người tôn sư trọng đạo.

Photo of author

By Ayla

Em hãy cho biết thế nào là “Tôn sư trọng đạo?’’ Nhân dịp 20 tháng 11 em là gì để thể hiện mình là 1 người tôn sư trọng đạo.
Leave a Comment