xếp ngẫu nhiên 10 người trong đó có a và b ngồi vào 1 dãy ghế tính xuất biến cố a và b không ngồi gần nhau

By Mary

xếp ngẫu nhiên 10 người trong đó có a và b ngồi vào 1 dãy ghế tính xuất biến cố a và b không ngồi gần nhau

0 bình luận về “xếp ngẫu nhiên 10 người trong đó có a và b ngồi vào 1 dãy ghế tính xuất biến cố a và b không ngồi gần nhau”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xếp 10ng vào 1 dãy: 10!

  Gọi biến cố A:”a và b ko ngồi cạnh nhau”

         -> A’: ” a và b ngồi cạnh nhau”

  _ cho a và b vào 1 nhóm -> n(A’)=9!×2

                                     -> p(A’)= (9!×2)/10!

                -> p(A)= 1 – p(A’) = …..

  Thế số vô là ra

  Trả lời
 2. $|\Omega|=10!$

  Biến cố $A$: “A và B không ngồi gần nhau”

  Xét biến cố $\overline{A}$: “A và B ngồi gần nhau”

  Coi A và B là một người có $2$ cách.

  Có 9 người, hoán vị 9 người có $9!$ cách.

  $\to P(A)=1-P(\overline{A})=1-\dfrac{2.9!}{10!}=\dfrac{4}{5}$

  Trả lời

Viết một bình luận