Este X có ctpt C4H6O2 không có pứ tráng gương.Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được sản phẩm có pứ tráng gương.Tìm CTCT X A.HCOOCH2-CH=CH2 B.

By Eliza

Este X có ctpt C4H6O2 không có pứ tráng gương.Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được sản phẩm có pứ tráng gương.Tìm CTCT X
A.HCOOCH2-CH=CH2
B.CH3COOCH=CH2
C.HCOOC(CH3)=CH2
D.HCOOCH=CH-CH3

0 bình luận về “Este X có ctpt C4H6O2 không có pứ tráng gương.Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được sản phẩm có pứ tráng gương.Tìm CTCT X A.HCOOCH2-CH=CH2 B.”

 1. Đáp án:

   Đáp án B

  Giải thích các bước giải:

  Loại đáp án $A,C,D$ vì là este của axit fomic nên có phản ứng tráng gương.

  $CH_3COOCH=CH_2 + H_2O \buildrel{{H^+,t^o}}\over\rightleftharpoons CH_3COOH + CH_3CHO$
  → Chọn B vì $CH_3CHO$ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

  Trả lời

Viết một bình luận