xét tính chẵn lẻ của hàm số y=x^4-3trij tuyệt đối x+5

Photo of author

By Maya

xét tính chẵn lẻ của hàm số y=x^4-3trij tuyệt đối x+5
Leave a Comment