$\frac{x+1}{x}$ -$\frac{2}{x-1}$ =$\frac{2x-5}{x.(x+1}$ giải phương trình điều kiện xác định mẫu thức chung

Photo of author

By Abigail

$\frac{x+1}{x}$ -$\frac{2}{x-1}$ =$\frac{2x-5}{x.(x+1}$
giải phương trình
điều kiện xác định
mẫu thức chung
Leave a Comment