GIẢI GIÚP EM VỚI !!! Tìm ƯCLN (a,b) biết : a = 1 + 2 + 3 + … + n b = 2n + 1 ( n thuộc số tự nhiên khác 0 ) HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!

By Natalia

GIẢI GIÚP EM VỚI !!!
Tìm ƯCLN (a,b) biết :
a = 1 + 2 + 3 + … + n
b = 2n + 1 ( n thuộc số tự nhiên khác 0 )
HELP MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!
Viết một bình luận