Giải giúp mk nha mk cần gấp nhoa Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng khi a) cho 4,48lít SO₂ (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2,5

Photo of author

By Savannah

Giải giúp mk nha mk cần gấp nhoa
Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng khi
a) cho 4,48lít SO₂ (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2,5M
b) cho 6,72 lít SO₂ (đkc) vào 300ml dung dịch NaOH 1,5M

0 bình luận về “Giải giúp mk nha mk cần gấp nhoa Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng khi a) cho 4,48lít SO₂ (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2,5”

 1. `a)` `n_{SO_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2(mol)`

  `n_{NaOH}=0,2.2,5=0,5(mol)`

  Cho `T=\frac{n_{OH}}{n_{SO_2}}=\frac{0,5}{0,2}=2,5`

  Do `T>2` `=>` tạo muối trung hòa.

  `=>` `OH` dư.

  Phương trình:

  `NaOH+SO_2\to Na_2SO_3+H_2O`

  `=> n_{Na_2SO_3}=n_{SO_2}=0,2(mol)`

  `=> m_{\text{muối}}=0,2.126=25,2g`

  `b)` `n_{SO_2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3(mol)`

  `n_{NaOH}=0,3.1,5=0,45(mol)`

  Cho `T=\frac{n_{OH}}{n_{SO_2}}=\frac{0,45}{0,3}=1,5`

  Do `1<T<2`

  `=>` Tạo `2` muối .

  Cho $\begin{cases} NaHSO_3: x(mol)\\ Na_2SO_3: y(mol)\\\end{cases}$

  `NaOH+SO_2\to NaHSO_3`

  `2NaOH+SO_2\to Na_2SO_3+H_2O`

  Ta nhận thấy:

  $\begin{cases} x+y=0,45(mol)\\ x+0,5y=0,3(mol)\\\end{cases} \to \begin{cases} x=0,15(mol)\\ y=0,3(mol)\\\end{cases}$

  `=> m_{\text{muối}}=m_{NaHSO_3}+m_{Na_2SO_3}`

  `=> m_{\text{muối}}=0,15.104+0,15.126=34,5g`

Viết một bình luận