Giải giúp mk nha mk cần gấp nhoa Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng khi a) cho 4,48lít SO₂ (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2,5

By Savannah

Giải giúp mk nha mk cần gấp nhoa
Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng khi
a) cho 4,48lít SO₂ (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2,5M
b) cho 6,72 lít SO₂ (đkc) vào 300ml dung dịch NaOH 1,5M
Viết một bình luận