giải phương trình : 2x-x^2+ căn (6x^2-12x+7) =0

Photo of author

By Josephine

giải phương trình :
2x-x^2+ căn (6x^2-12x+7) =0
Viết một bình luận