GIẢNG GIÚP MÌNH VỚI Cho 50,56 gam KMnO4 tác dụng với axit clohidic đậm đặc . Khí clo sinh ra cho đi qua 500 ml dung dịch NaOH 4M ở nhiệt độ phòng . T

By Skylar

GIẢNG GIÚP MÌNH VỚI
Cho 50,56 gam KMnO4 tác dụng với axit clohidic đậm đặc . Khí clo sinh ra cho đi qua 500 ml dung dịch NaOH 4M ở nhiệt độ phòng . Tính khối lượng các chất có trong dung dịch sau phản ứng ?
Đáp án :
2KMnO4+16HCl→2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O
Cl2+2NaOH→NaClO+NaCl+H2O
0,8 2 BĐ
0,8 1,6 P/u
0 0,4 0,8 0,8 Sau p/u
nKMnO4=50,56 : 158=0,32
⇒nCl2=0,8
500ml=0,5lit
nNaOH=0,5.4=2
mNaCl=0,8.58,5=46,8g
mNaClO=0,8.74,5=59,6g
mNaOHdư=0,4.40=16g
Viết một bình luận