GIÚP Ạ :3 Tìm số có 2 chữ số bt tổng của 2 chữ số bằng 8 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với hàng chục bằng 4.

Photo of author

By Adalyn

GIÚP Ạ :3
Tìm số có 2 chữ số bt tổng của 2 chữ số bằng 8 và hiệu của chữ số hàng đơn vị với hàng chục bằng 4.
Leave a Comment