giúp mình câu b, c với cho 14(g) hỗn hợp X gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24(l) H2 (đktc) a, tính % khối lượng các chất trong X b

Photo of author

By Eloise

giúp mình câu b, c với
cho 14(g) hỗn hợp X gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24(l) H2 (đktc)
a, tính % khối lượng các chất trong X
b, cho X tác dụng vừa đủ với 100ml đ NaOH a(M). tính a?
c cho hỗn hợp X tác dụng với Br2 dư thu được m(g) kết tủa trắng. Tính m?
Leave a Comment