giúp mình help Lập bảng thống kê các vị anh hùng đã có công dương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập bảo vệ tổ quốc của nước ta

Photo of author

By Faith

giúp mình help
Lập bảng thống kê các vị anh hùng đã có công dương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập bảo vệ tổ quốc của nước ta từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19
nhanh nhé ngày mai kiểm tra rồi
Leave a Comment