giúp mình với hứa sẽ vote 5 sao! ————————————————– a) P= x ² – ( x – $\frac{1}{4}$) + 2 với x = $\frac{1}{2}$ b) 3x

Photo of author

By Aaliyah

giúp mình với hứa sẽ vote 5 sao!
————————————————–
a) P= x ² – ( x – $\frac{1}{4}$) + 2 với x = $\frac{1}{2}$
b) 3x + |x -2| với x = -$\frac{3}{4}$
c) 2|x-2| -3 | 1-x| với |x-1| = 4

0 bình luận về “giúp mình với hứa sẽ vote 5 sao! ————————————————– a) P= x ² – ( x – $\frac{1}{4}$) + 2 với x = $\frac{1}{2}$ b) 3x”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)x = \dfrac{1}{2}\\
   \Rightarrow P = {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^2} – \left( {\dfrac{1}{2} – \dfrac{1}{4}} \right) = \dfrac{1}{4} – \dfrac{1}{4} = 0\\
  b)x =  – \dfrac{3}{4}\\
   \Rightarrow 3x + \left| {x – 2} \right|\\
   = 3.\left( { – \dfrac{3}{4}} \right) + \left| { – \dfrac{3}{4} – 2} \right|\\
   =  – \dfrac{9}{4} + \left| {\dfrac{{ – 11}}{4}} \right|\\
   =  – \dfrac{9}{4} + \dfrac{{11}}{4} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}\\
  c)2\left| {x – 2} \right| – 3\left| {1 – x} \right|\\
  Do:\left| {x – 1} \right| = 4\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 1 = 4\\
  x – 1 =  – 4
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 5\\
  x =  – 3
  \end{array} \right.\\
   + Khi:x = 5\\
   \Rightarrow 2\left| {x – 2} \right| – 3\left| {1 – x} \right|\\
   = 2.\left| {5 – 2} \right| – 3.4\\
   = 2.3 – 12\\
   =  – 6\\
   + Khi:x =  – 3\\
   \Rightarrow 2\left| {x – 2} \right| – 3\left| {1 – x} \right|\\
   = 2.\left| { – 3 – 2} \right| – 3.\left| {x – 1} \right|\\
   = 2.5 – 3.4\\
   = 10 – 12 =  – 2
  \end{array}$

 2. a) Thay x=1/2 vào bt ta có

      <=> P= x² – ( 1/2 – 1/4 +2 )

      <=> P= x² – 9/4

  b) Thay x=-3/4 vào bt ta có

  = 3x+ | x-2 | 

  = 3*(-3/4)+| -3/4 -2 |

  =-9/4 + 11/4

  = -5

  c)  Ta có 2 Th 

  TH1 x-1=4 => x=5

  => 2|5-2| -3 | 1-5|

  => 2.3-3.(-4)

  => 6+12

  TH2 x-1=-4 => x=3

  => 2|3-2| -3 | 1-3|

  => 2.1-3.(-2)

  =>2+6

Viết một bình luận