gọi I là giao điểm của các phân giác trong tam giác ABC. O là giao điểm của ba đường trung trực tam giác đó.Biết rằng BC là đường trung trực của OI.tì

Photo of author

By Melanie

gọi I là giao điểm của các phân giác trong tam giác ABC. O là giao điểm của ba đường trung trực tam giác đó.Biết rằng BC là đường trung trực của OI.tìm số đo các góc của t.giác ABC
Leave a Comment