hai bài riêng nha mọi ngừ 1) Cho góc vuông AOB . Vẽ tia OC nằm giữa tia OA và OB . Biết AOC bằng 60 độ a) Tính BOC b) Gọi OM là tia phâm giác của AOB

Photo of author

By Cora

hai bài riêng nha mọi ngừ
1) Cho góc vuông AOB . Vẽ tia OC nằm giữa tia OA và OB . Biết AOC bằng 60 độ
a) Tính BOC
b) Gọi OM là tia phâm giác của AOB . tính MOC
2)11 phần 12 nhân x +3 phần 4 bàng 1 phần sáu
Leave a Comment