Hai cái có tất cả 39 lít dầu nếu thêm vào can thứ nhất 2 lít và bớt can thứ hai 1 lít thì thì số lít dầu của hai can bằng nhau Tìm số lít dầu của hai

Photo of author

By Anna

Hai cái có tất cả 39 lít dầu nếu thêm vào can thứ nhất 2 lít và bớt can thứ hai 1 lít thì thì số lít dầu của hai can bằng nhau Tìm số lít dầu của hai can lúc đầu
Viết một bình luận