Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau: a) (x-10)^2 – x(x+80) với x = 0,98 b) (2x+9)^2 – x(4x + 31) với x = -16,2 c) 4x^2 – 28x + 49 với x= 4

Photo of author

By Eliza

Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau:
a) (x-10)^2 – x(x+80) với x = 0,98
b) (2x+9)^2 – x(4x + 31) với x = -16,2
c) 4x^2 – 28x + 49 với x= 4
d) 49x^2 – 70x + 25 với x = 5
Giúp mik vs ! Mik đg cần gấp
Thanks ạ
Viết một bình luận