Hai điện tích q1=q2=2×10^ -8 đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 1 đoạn 10cm trong chân không A/ tính cường độ điện trường tại điểm M cách a=8cm cách B=6

Photo of author

By Alice

Hai điện tích q1=q2=2×10^ -8 đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 1 đoạn 10cm trong chân không
A/ tính cường độ điện trường tại điểm M cách a=8cm cách B=6cm
B/tính cường độ điện trường tại điểm M cách a=6cm cách b=4cm
C/ tính cường độ điện trường tại điểm Q cách điều 2 diện tích
D/ tính các điểm mà tại đó có E1 =-2E2
e/ tính các điểm mà tại đó có E1 =3 lần E2
Nhờ mọi người giải giúp mình ghi hoặc chụp lại điều được
Leave a Comment