Hai Thành phố A và B cách nhau 257,5 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 55 km/h. Cùng lúc đó,một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 48 km/h

Photo of author

By Natalia

Hai Thành phố A và B cách nhau 257,5 km. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 55 km/h. Cùng lúc đó,một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 48 km/h. Hỏi 2 xe ô tô gặp nhau lúc mấy giờ?
Leave a Comment